Sirkü 1782 – Covid 19 süresince tahsil edilen idari para cezaları

Bilindiği üzere 7420 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinde, COVID-19 salgınında 11/3/2020 tarihi 9/11/2022 tarihi arasında geçen süre içerisinde işlenen fiiller için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası verilmemesi, verilmiş olan idari para cezalarının tebliğ edilmemesi, tebliğ edilmiş olanların ise tahsilinden vazgeçilmesi ancak tahsil edilmiş olan idari para cezalarının iade edilmemesi yönünde hükümler mevcuttu.

Ancak, maddenin son cümlesinde yer alan “tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez.” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 tarihli ve E.S.: 2023/44, K.S.: 2023/71 sayılı kararı ile iptal edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 5 Ağustos 2023 tarih ve 32270 sayılı resmi gazetede yayımlanan B-19 sayılı Tahsilat Genel Tebliği ile maddenin yürürlüğe girdiği 9/11/2022 tarihinden önce tahsil edilmiş olan idari para cezalarının iade edilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu tebliğ gereği;

9/11/2022 tarihinden önce tahsil edilen idari para cezasının iade edilebilmesi için bu Tebliğ ekinde yer alan dilekçenin doldurulması ve varsa idari yaptırım karar tutanağı ile ödeme belgesinin birer örneğinin dilekçeye eklenerek 31/12/2024 tarihine kadar ödemenin yapıldığı idari birime başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabileceği gibi ödemenin yapıldığı vergi dairesine malmüdürlüğüne veya defterdarlık muhasebe müdürlüğüne doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla, yapılabilecektir. İadeyi yapacak vergi dairesi/muhasebe birimi tarafından idari yaptırım karar tutanağı kontrol edilerek, cezanın 1593 sayılı Kanun veya 5326 sayılı Kanun kapsamında COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmamaktan dolayı verildiğinin ve ödemenin 9/11/2022 tarihinden önce yapıldığının tespit edilmesi üzerine ödenmiş olan tutarlar iade edilecektir.

——————————————–

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.