Geç gelen faturalar (Yılı geçtikten sonra gelen faturalar)

5 Haziran 2022 Sirkü 1656

Ticari hayatın kendi icapları içinde özellikle yılsonunda yapılan mal ve hizmet alımına ait faturalar işletmelere çeşitli sebeplerle yılı geçtikten sonra intikal edebilmektedir.

Bu husus Gerek KDV indirimi gerekse Gelir ve Kurumlar vergisinde kazancın tespiti açısından çeşitli sorunları da birlikte getirmekteydi.

Bu sorunların bazıları Maliye idaresinin çeşitli özelgeleriyle çözüme kavuşturulmaktaydı.

Ancak, 7104 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile KDV kanunun 29/3’üncü maddesinde 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan” İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir” şeklinde ibare değişikliği ile bu husus katma değer vergisi yönüyle tamamen çözüme kavuşturulmuştur.

Öte yandan Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu açısından genel esas hesap döneminin takvim yılıdır. (Özel hesap dönemine tabi olanlar hariç) Bu husus GVK 1 inci maddesinde KV kanunun da 25 inci maddesinde hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca bu vergilerde dönemsellik ve tahakkuk esası ilkesi geçerlidir. Bu ilkelere göre, gelir ve giderlerin ilgili bulundukları yılın kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

Dolayısıyla her gider veya maliyet unsuru, ilgili olduğu hesap döneminin kazancının tespitinde dikkate alınmak zorundadır.

Bu nedenle ilgili olduğu hesap döneminden sonra takip eden yılda gelen faturanın Gelir ve Kurumlar vergisi açısından giderleştirilmesi söz konusu değildir.

Hesap dönemi kapandıktan sonra (vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılını takip eden takvim yılı geçmeden) gelen bu faturaların KDV açısından indirim olarak kullanılabilmesi için kayıtlara katma değer vergisi hariç tutarın kanunen kabul edilmeyen gider olarak alınması gerekir.

Örneğin; 28.10.2021 tarihli bir fatura 31.12.2022 tarihine kadar yasal defterlere kaydedilmek kaydıyla bu faturanın katma değer vergisi indirim konusu yapılabilecek ve söz konusu katma değer vergisi İndirilecek KDV hesabına kaydedilebilecektir. Faturanın katma değer vergisi tutarı hariç tutar ise dönemsellik ilkesinin gereği olarak kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara alınacağı tabidir.

KDV Kanunun 30/d maddesi Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirilemeyeceğini hüküm altına almış olmasına karşılık 29/3’üncü madde ile çeliştiği düşünülebilir. Ancak 30/d de bahsedilen Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler münhasıran Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunlarındaki kanunen kabul edilmeyen harcamalara ilişkindir.

——————————

Hatırlatma:

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu sirkümüzde yer verilen bilgiler yazının tarihi itibarıyla geçerli olup, yazı tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

Bu nedenle konular ile ilgili karar vermeden önce profesyonel bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiye olunur.