VTR nin ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi

Author Archives: lcetincali

VTR nin ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi

16 Haziran 2020     Sirkü 1454 Vergi ihtilaflarına ilişkin olarak açılan davalar da ilk derece mahkemeleri ve istinaf mahkemelerince, Vergi tekniği raporunun (VTR) ihbarname ekinde tebliğ edilmemesinin davacının savunma hakkını kısıtladığı ve davacı hakkında tesis edilen işlemi hükümsüz kılacak nitelikte esasa etkili bir şekil hatası oluşturduğu yönündeki kararlar olmasına karşılık oluşturmadığı yönündeki kararların da olması […]

read more

Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı

13 Haziran 2020     Sirkü 1453 13 Haziran 2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine göre 13.06.2020 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık % 9 Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 10 dur. […]

read more

Vergide elektronik tebligat sistemi

11 Haziran 2020     Sirkü 1452 Gelir İdaresi Başkanlığınca Vergide elektronik tebligat ile ilgili bilinmesi gereken özet bilgileri içeren broşür yayımlandı. Söz konusu broşür aşağıda özetlendi. e-Tebligat, tebligatı yapan birim tarafından düzenlenen ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, e-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren uygulanmakta […]

read more

Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerin Vergilendirilmesi  

 3 Haziran 2020     Sirkü 1451   27 Mayıs 2020 tarih ve 31137 sayılı resmi gazetede yayımlanan 311 sıra nolu GV Genel tebliği ile Sporculara Yapılan Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelerin Vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklama yapılmıştır. Söz konusu genel tebliğ aşağıda özetlenmiştir. Sporculara yapılan ücret ödemelerinde tevkifat uygulaması (1) 7194 sayılı Kanunla, 193 sayılı […]

read more

Dar Mükelleflerin Menkul Kıymet gelirleri

3 Haziran 2020     Sirkü 1450   27 Mayıs 2020 tarih ve 31137 sayılı resmi gazetede yayımlanan 311 sıra nolu GV Genel tebliği ile Dar Mükelleflerin (Kurumlar Dâhil) Türkiye’ye Getirdikleri Yabancı Paralarla İktisap Ettikleri Menkul Kıymetlerin ve İştirak Hisselerinin Elden Çıkarılmasında Vergilendirmeye ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklama yapılmıştır. İlgili genel tebliğ aşağıda özetlenmiştir. İstisnanın […]

read more

Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Mükelleflerin Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme yükümlülüğü

2 Haziran 2020     Sirkü 1449   Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme yükümlülüğüne ilişkin duyuru yayımladı. Söz konusu duyuru aşağıya çıkarılmıştır.  Bilindiği üzere 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler […]

read more

Amatör Spor Yarışmalarını Yöneten Hakemlere Ödenen Ücretlerde İstisna

2 Haziran 2020     Sirkü 1448   27 Mayıs 2020 tarih ve 31137 sayılı resmi gazete de yayımlanan 311 sıra nolu GV Genel tebliği ile Amatör Spor Yarışmalarını Yöneten Hakemlere Ödenen Ücretlerde İstisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklama yapılmıştır. İlgili genel tebliğ aşağıda özetlenmiştir.  İstisnanın kapsamı ve uygulaması  (1) 193 sayılı Kanunun 61 […]

read more

Vergiye uyumlu mükellef indirimi

30 Mayıs 2020     Sirkü 1447   27 Mayıs 2020 tarih ve 31137 sayılı resmi gazetede yayımlanan 312 sıra nolu GVK Genel tebliği ile 301 sıra nolu GVK Genel tebliğinde değişiklikler yapılarak vergiye uyumlu mükellef indiriminde bazı yeni düzenlemeler ve düzeltmeler yapılmıştır. Bu değişiklikler sonucunda; İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki […]

read more

Karşı Tarafa Yükletilen Avukatlık Vekalet Ücretinden Tevkifat Uygulaması

29 Mayıs 2020     Sirkü 1446   27 Mayıs 2020 tarih ve 31137 sayılı resmi gazetede yayımlanan 311 sıra nolu GV Genel tebliği ile İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu Uyarınca Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi ve Gelir Vergisi Tevkifat Uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklama yapılmıştır. İlgili genel tebliğ aşağıda özetlenmiştir.  Vekalet ücretinin vergilendirilmesi (1) 193 […]

read more

İşverenlerce Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna  

29 Mayıs 2020     Sirkü 1445   27 Mayıs 2020 tarih ve 31137 sayılı resmi gazete yayımlanan 311 sıra nolu GV Genel tebliği ile İşverenlerce Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklama yapılmıştır. İlgili tebliğ aşağıya çıkarılmıştır.  İstisnanın kapsamı ve uygulaması (1) 193 sayılı Kanunun […]

read more