KDV indiriminden çıkarılan SMİYB niteliğindeki faturaya ilişkin Form Ba bildiriminde düzeltme yapılıp yapılamayacağı hk.

Author Archives: lcetincali

KDV indiriminden çıkarılan SMİYB niteliğindeki faturaya ilişkin Form Ba bildiriminde düzeltme yapılıp yapılamayacağı hk.

6 Ağustos 2019     Sirkü 1380   KDV iadesi uygulaması açısından hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmaya ilişkin tespit yapılan mükelleflerin KDV iadelerini genel esaslara göre alabilmeleri için tespite konu KDV’yi indiriminden çıkararak ilgili dönem KDV beyannamelerini düzeltmeleri gerekmektedir. Mükelleflerce de genellikle ispat hükümleri gereği mal ve hizmet alışlarının gerçekliğinin ispatı değil […]

read more

Varlık Barışı (Bazı Varlıkların ekonomiye kazandırılması)

2 Ağustos 2019     Sirkü 1379   193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 90 ıncı madde ile bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması amaçlanmış Konu hakkında 22.07.2019 tarih ve 1376 seri nolu sirkümüzle bilgilendirme yapılmıştır.  Anılan maddenin uygulama usul ve esasları belirleyen 1 sıra nolu Tebliği 2.08.2019 tarih ve 30850 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Söz kon […]

read more

Kişisel verilerin saklanması

25 Temmuz 2019     Sirkü 1378   7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve 25 Mayıs 2018 tarihinde uygulamaya giren Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile birlikte kişi, şirket ve kurumların bu yeni yasal mevzuata uyumlu hale getirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Buna göre, yıllık çalışan sayısı 50’den ya da yıllık mali bilançosu […]

read more

Defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi

25 Temmuz 2019     Sirkü 1377   – Defter ve belgelerini kanunen ve hukuken kabul edilebilir mücbir sebep olmaksızın incelemeye ibraz etmeyen mükellefler İle – Mücbir sebep dolayısıyla incelemeye ibraz etmeyen Mükellefler adına yapılan cezalı katma değer vergisi tarhiyatlara karşı açılan davalarda, Danıştay vergi dava daireleri ile Vergi Dava Daireleri Kurulunca verilen kararlar arasında mevcut […]

read more

Varlık Barışı

22 Temmuz 2019     Sirkü 1376   7186 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 19 Temmuz 2019 tarihli ve 30836 (I. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Söz konusu kanun 2 inci maddesi ile 193 sayılı GVK na geçici 90 ıncı madde eklenmiştir. Bu madde ile;  1– Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, […]

read more

Hasılat esaslı kazanç tespiti

22 Temmuz 2019     Sirkü 1375    7186 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 19 Temmuz 2019 tarihli ve 30836 (I. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Söz konusu kanun 1 inci maddesi ile 19.07.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Hasılat esaslı kazanç tespitine ilişkin GVK nun 113 maddesi yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu madde […]

read more

Ortak tarafından şirkete verilen borçlar

16 Temmuz 2019     Sirkü 1374   Şirketler kısa veya uzun vadeli ortaya çıkan nakit ihtiyacı için gerçek kişi ortağının şahsi paralarından döviz veya TL cinsinden yıl içinde bir defa veya aralıklarla birden fazla borç para almaktadır. Alınan bu borçlar karşılığında genellikle gerçek kişi ortağa herhangi bir faiz, komisyon ve benzeri adlar altında hiçbir bedel […]

read more

Kısmi bölünmede taşınmaz devri ile bunlara ait borçların devri

11 Temmuz 2019     Sirkü 1373   Şirketinin aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin kiralanması işi ile iştigal eden ve – Şirketin aktifine kayıtlı gayrimenkullerden bazılarını kısmi bölünme sonucunda yeni kurulacak olan iki adet anonim şirkete devretmek ve hisselerini de devir eden şirketinizin ortaklarına vereceğini, – Sermaye düzeltmesi olumlu farkları, Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları, Geçmiş yıl karları, Geçmiş […]

read more

Gecikme zammı aylık %2,5 oldu.

29 Haziran 2019     Sirkü 1372   6183 sayılı AATUHK nun 51 inci maddesi gereği vadesinde ödenmeyen amme alacağına 62 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 05.09.2018 tarihinden itibaren vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı %2 oranında gecikme zammı uygulanmaktaydı. Bu kez, 29 Haziran 2019 tarih ve 30816 sayılı resmi gazetede yayımlanan 1266 sayılı Cumhurbaşkanlığı […]

read more

Ltd. Şirket Vergi Borcunun Tahsilinde Öncelik

21 Haziran 2019     Sirkü 1371   Vergi İdaresi Limited şirketlerden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun tahsili için şirket ortaklarından önce şirketin kanuni temsilcilerinin (Müdürlerin) mal varlıklarının takibi, şirket yetkililerinin de mal varlıkları borcu karşılayamazsa sonra şirket ortaklarının mal varlıklarının takibi vasıtasıyla tahsil cihetine gidiyor. Bazen de şirket yetkililerine […]

read more