Reklamasyon ve cezalar

Author Archives: lcetincali

Reklamasyon ve cezalar

20 Mayıs 2019     Sirkü 1366 Satılan bir malın kalitesindeki bozukluktan dolayı malın iade edilmeyerek mal bedelinin  (fatura bedelinin) tamamının değil bozuk olan kısmına isabet eden tutarının düşürülerek ödenmesidir. Bunun için alıcı tarafından satıcıya bir fatura veya alanının vergi mükellefi olamaması halinde gider pusulası tanzimi ile mal bedelinin revize edildiği bir uygulama çeşididir. Reklamasyon uygulaması […]

read more

Döviz satışlarında vergi (Banka ve sigorta muameleleri vergisi)

15 Mayıs 2019     Sirkü 1365 15 Mayıs 2019 tarih ve 30775 sayılı resmi gazetede yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile bugünden geçerli olmak üzere (15 Mayıs 2019) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde bir oranında Banka ve Sigorta muameleleri vergisi getirildi. Aynı kararla. Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışlarında, […]

read more

Ciro Primleri

15 Mayıs 2019     Sirkü 1364 3065 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile KDV matrahında çeşitli sebeplerle değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin, bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükelleflerin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltebilmelerine imkân sağlanmıştır. Fatura ve […]

read more

2019 iftar yemeğinden

read more

İskontolar

9 Mayıs 2019     Sirkü 1363   3065 sayılı Kanunun (25/a) maddesi ile, teslim ve hizmet işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontoların, KDV matrahına dâhil olmadığı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gereğince, iskontoların KDV matrahına dâhil edilmemesi için Fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmiş olmalıdır. Ticari teamüllere uygun miktarda […]

read more

KDV VE ÖTV de değişiklik

3 Mayıs 2019     Sirkü 1362     30.04.2019 tarih ve 30761 sayılı resmi gazetede yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aynı tarihte yürürlüğe girmek üzere KDV ve ÖTV de aşağıdaki düzenlemeler yapıldı. – Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı % 1 olarak; stor perdelerin katma değer vergisi oranları, % 8 olarak […]

read more

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi

3 Mayıs 2019     Sirkü 1361   Bilindiği üzere 4 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2018-32/48)”  ile İhracat Genelgesinin 8 inci maddesi kapsamında ihraç edilen malın Gümrük Beyannamesinin  22 inci hanesinde kayıtlı bedelinin 1 yıl (2019-32/53)  (4 Eylül 2019 kadar)  süreyle geçerli olmak üzere, […]

read more

Credit – Debit  note

24 Nisan 2019     Sirkü 1360   Alacak ve borç notu “credit note (Fiyat indirimi notu) – debit note” (Borçlandırma notu) uluslararası ticaret yapan şirketlerce ticarette öngörülmeyecek şekilde ortaya çıkan maliyete ilişkin unsurları karşılıklı olarak dengelemek amacıyla kullanılan notlardır. “credit note-debit note“ Alacak/borç notunun iki zorunlu unsuru vardır: Bunlardan birincisi notun şekli, yani alacak ya […]

read more

Kur farkları 

15 Nisan 2019     Sirkü 1359   Döviz mukabili mal ve hizmet satışlarında işlem günü ile ödeme veya tahsilatın yapıldığı gün arasında kur değişiklikleri varsa ortaya çıkan değişikliğe kur farkı denir. Kur farklarının hesaplanması ve değerlemesi hep tartışma konusu olmuştur. Kur farkını vergi mevzuatı açısından irdelemek gerekirse, 1- KDV Kanunu açısından, Kur farkı hakkındaki yasal […]

read more

2019 – 1 Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı 

8 Nisan 2019    Sirkü 1358     213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır. Gelir idaresi Başkanlığınca yayımlanan 51 sayılı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2019 […]

read more