Kooperatifler Kanunda yapılan değişiklikler

Author Archives: lcetincali

Kooperatifler Kanunda yapılan değişiklikler

27 Ekim 2021     Sirkü 1587 Kooperatifler kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7339 sayılı kanun 26.10.2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Söz konusu kanunla yapılan değişikliklerle; Kooperatif ortaklıklarına girmek için yapılan başvuruların bir ay içinde sonuçlandırılması, Kooperatiflerin ortaklık pay değerinin Bakanlıkça artırılabilmesi, Sigortacılık faaliyetlerinde bulunacak kooperatifler için ortağın taahhüt edebileceği pay […]

read more

Vergi kanunlarında yapılan değişiklikler

26 Ekim 2021     Sirkü 1586   7338 sayılı VUK ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 26.10.2021 Tarih ve 31640 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu kanunla VUK ve diğer kanunlarda yapılan değişiklikler aşağıya çıkarılmıştır. Gelir Vergisi Kanunda yapılan değişiklikler MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na mükerrer 20 inci maddesinden […]

read more

Defter beyan uygulamasında yapılan değişiklikler (e- defter)

19 Ekim 2021     Sirkü 1585   Gelir İdaresi Başkanlığınca 486 sayılı VUK Genel tebliğinde değişiklik yapan 532 sıra nolu VUK Genel tebliği 19 Ekim 2021 tarih ve 31633 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Söz konusu genel tebliğde yapılan değişiklikler aşağıda kısaca özetlendi. Birinci, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci maddeleri ile; ibare değişikliği ve ilaveleri yapılmış, […]

read more

Kentsel dönüşümün vergi kanunları karşısındaki durumu

11 Ekim 2021     Sirkü 1584   Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki 6306 sayılı kanun 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Kentsel dönüşüm sürecine işlerlik kazandıran vergi ve harç istisnaları vardır. 6306 sayılı Kanunda vergi, harç ve diğer konulardaki istisnalar tek tek sayılmıştır. Bunlar; Noter harcı istisnası, Tapu ve kadastro harcı istisnası, Belediyelerce alınan harçlara ilişkin […]

read more

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin mahsup ve iadesi

6 Ekim 2021    Sirkü 1583   Gelir İdaresi Başkanlığınca 6 Ekim 2021 tarih ve 31620 sayılı resmi gazetede yayımlanan 315 sıra nolu Gelir Vergisi Genel tebliği ile Tevkif yoluyla kesilen vergilerin mahsup ve iadelerinin usul ve esaslarını düzenleyen 252 sıra nolu GV Genel tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı. Bugün itibariyle sonuçlanmamış iade talepleri hakkında bu […]

read more

VUK Öngörülen değişiklikler (Taslak Metindir -Henüz kanunlaşmamıştır.)

2 Ekim 2021     Sirkü 1582 . VUK da değişiklik öngören Kanun Teklifi TBMM ne sunuldu. Aşağıda kanun taslağı ve getirilmek istenilen düzenlemeler madde metni ile birlikte aşağıya çıkarılmıştır. Taslak yasalaştığında konu tekrar sirkü edilecektir. Söz konusu tasarı 7338 sayı ile bazı değişikliklere uğrayarak kanunlaşmış olup son güncellenmiş hali 26.10.2021 tarih ve 1586 nolu sirkümüzde […]

read more

İndirilen Stopaj ve KDV Oranlarının Uygulama Süresi

1 Ekim 2021     Sirkü 1581   1 Ekim 2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4561 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 inci maddesi kapsamındaki düşürülen bazı stopaj oranlarının uygulama süresi 31/12/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu karar gereği, A) Türk Lirası Mevduat faizi ve kar payı gelirlerine uygulanacak stopaj oranları […]

read more

2 inci el cep telefonunda KDV oranı %1 e düşürüldü.

30 Eylül 2021     Sirkü 1580 Yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında yönetmelik kapsamında kullanılmış cep telefonlarının yenilenerek garantili olarak teslimlerinde yüzde 18 olan katma değer vergisi (KDV) yüzde 1 e düşürüldü. 30 Eylül 2021 tarih ve 31614 sayılı resmi gazetede yayımlanan 4517 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1 Ekim 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Mal ve Hizmetlere […]

read more

SGK tebligatları da elektronik ortamda yapılacak

25 Eylül 2021     Sirkü 1579   SGK ca elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin yönetmelik 24 Eylül 2021 tarih ve 31608 sayılı resmi gazetede de yayımlandı. Söz konusu yönetmelik hükümleri aşağıda özetlendi. Elektronik ortamda tebliğ edilecek evraklar (1) Kurumca, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin bu Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ […]

read more

İmalat Sanayiine Yönelik YTB Kapsamındaki İnşaat İşlerinde KDV istisnası

20 Eylül 2021     Sirkü 1578 KDV Kanunun geçici 37 inci maddesinde İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; – Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle ilgili yılın ilk altı aylık döneminde söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde […]

read more